W jakiej sytuacji obcokrajowiec może dostać zezwolenie na pobyt na terenie Polski

Posted on 26/03/2018 7:29am

obcokrajowcy mieszkający na terenie Polski mają prawo ubiegać się o pozwolenie na pobyt czasowy lub pobyt stały w Polsce. Zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce przysługuje obcokrajowcowi, który zamierza pozostać w Polsce dłużej niż trzy miesiące. Zezwolenie to przyznawane jest na okres maksymalnie trzech lat. Uprawnia ono do podjęcia pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub podjęcia studiów.

Prawo - sprawy rozwodowe
Source: flickr.com
Istnieją powody, dla których zezwolenie na pobyt stały w Polsce może być cofnięte. Czy cudzoziemcowi, który otrzymał zezwolenie na pobyt stały w Polsce w efekcie zawarcia ślubu z osobą mającą polskie obywatelstwo, grozi odebranie prawa do pobytu wówczas gdy współmałżonek zażąda rozwodu (zobacz podział majątku po rozwodzie)? Zważywszy na liczbę wpisywanych w sieci fraz „sprawy rozwodowe warszawa”, rozwody są w Warszawie zagadnieniem, z którym prawnicy często się borykają. Zgodnie z ustawą rozwód nie (rozwód Warszawahttp://www.kancelaria-cpr.pl/oferta/adwokat-rozwod) jest podstawą do cofnięcia zezwolenia na pobyt stały w Polsce, które zostało już wydane obcokrajowcowi. przesłanką do cofnięcia zezwolenia na pobyt stały w Polsce może być opuszczenie Polski na czas dłuższy niż sześć lat. Teraz na pewno, jeżeli jesteś obcokrajowcem, określenie „sprawy rozwodowe warszawa” stało się dla Ciebie bardziej zrozumiałe.

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce odnosi się do osób, których ojciec lub matka jest Polakiem lub obcokrajowcem, który uzyskał zezwolenie na pobyt stały w Polsce, jak również osób o polskim pochodzeniu przebywających zagranicą i chcą osiedlić się w Polsce na stałe. Pozwolenie na pobyt stały w Polsce jest również wydawane małżonkom osób posiadających polskie obywatelstwo, pozostającym w małżeństwie przez minimum trzy lata licząc do daty złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały w Polsce, oraz tuż przed złożeniem podania na pobyt stały w Polsce zamieszkiwali w sposób nieprzerwany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie co najmniej dwóch lat mając pozwolenie na pobyt tymczasowy.

Pobyt stały w Polsce przysługuje także uchodźcom oraz azylantom, przebywającym wcześniej przez kilka lat na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Pozwolenie na pobyt stały w Polsce przyznawane jest bezterminowo. Osoba, której wydano zezwolenie na pobyt stały w Polsce może rozpocząć pracę na terenie Polski.